Elvarme Norge og DIBK
Elvarme Norge møtte DIBK. Fra v.: Knut Sandsli (DIBK), Inger Grethe England (DIBK), Halvor Celius (styreleder i Elvarme Norge) og Steinar Sandum (Adax og Elvarme Norge). Foto: Jan Harsem

Møtte DIBK om nye energiregler i 2015

Elvarme Norge møtte Direktoratet for Byggkvalitet (DIBK) i oktober i forbindelse med nye energiregler i TEK 2015. DIBK inviterte til møtet som oppfølging av innspillsmøtet i august, og direktoratets informasjon under "Bygg Reis Deg" om prosessen videre.

Elvarme Norge pekte på at det kan påregnes kraftoverskudd i lang tid fremover. Fornybar energi vil i vesentlig grad bli levert som elkraft. Statkraft anslår overskuddet vil være 25 - 35 TWh i 2020, og at dette overskuddet vil vedvare i lang tid deretter i Norden. Andre aktører anslår et overskudd opp mot 53 TWh. Bygg med lavt energibehov til oppvarming vil være best tjent med direktevirkende elvarme, i kombinasjon med en varmekilde for brensel som ikke er avhengig av elkraft for sin funksjon i tilfelle strømutfall.

Vi pekte på at det i dag er et avvik mellom teoretiske beregningsmodeller og tabeller for systemvirkningsgrader som benyttes for energiberegninger, og offentlig statistikk og forskning. Faktiske forhold må i større grad vektlegges og tas inn som referanse for nye forskrifter, for å unngå at beslutninger blir tatt på til dels svært feilaktig grunnlag.

Elvarme Norge avviser korreksjonsfaktorer med formål å belaste elvarme. Elproduksjon fra vann- og vindkraft gir 100 prosent energiutnyttelse. Alle forhold, herunder miljø- og klimaperspektivet, tilsier at det er urimelig å anse annen energiforsyning som renere og bedre enn direktevirkede elektrisitet.

DIBK informerte generelt om prosessen fremover med nye energiregler, men i forbindelse med ny politisk ledelse vil også kunne ha betydning for prosessen videre.